Privacy


Privacyreglement Stichting Ome Joop’s Tour 
 
Stichting Ome Joop’s Tour hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe Ome Joop’s Tour omgaat met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy van eenieder te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Stichting Ome Joop’s Tour houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het privacyreglement van Ome Joop’s Tour betekent dat wij in ieder geval: 
 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt: deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyreglement; 
 • verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;  
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • op de hoogte zijn van eenieders rechten omtrent persoonsgegevens, wij eenieder hierop willen wijzen en deze respecteren. 
 
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens worden door stichting Ome Joop’s Tour verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: 
deelnemer, vrijwilliger, donateur, sponsor of ambassadeur te kunnen worden; 
versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

Voor de realisatie van bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen: 
voornaam; 
voorletters; 
tussenvoegsel; 
achternaam; 
leeftijd; 
telefoonnummer (vast en mobiel); 
e-mailadres; 
geslacht;
bankrekeningnummer met machtigingen voor automatische incasso. 
 
Verstrekking aan derden 
De gegevens die in het kader van bovenstaande aan Ome Joop’s Tour worden gegeven, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de beschreven doeleinden. Ome Joop’s Tour maakt van derde partijen gebruik voor: 
verzorgen van activiteiten; 
(financiële) administratie; 
communicatie in de meest brede zin van het woord: digitaal, website, nieuwsbrieven, social media en direct mail in de vorm van brieven en/of uitnodigingen. 

Ome Joop’s Tour geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.  
Verder zullen wij persoongegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek bij Ome Joop’s Tour (persoons)gegevens opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven. 
Ome Joop’s Tour verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU zijn gevestigd. 
 
Bewaartermijn 
Stichting Ome Joop’s Tour bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel dat op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging 
Ome Joop’s Tour heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens tegen onrechtmatige verwerking te beveiligen. Ome Joop’s Tour heeft daartoe bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 
 • alle personen die namens Stichting Ome Joop’s Tour van gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 
 • Ome Joop’s Tour hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
 • Ome Joop’s Tour pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens wanneer daartoe aanleiding bestaat; 
 • Ome Joop’s Tour maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • Ome Joop’s Tour test en evalueert regelmatig de genomen maatregelen; 
 • medewerkers van Ome Joop’s Tour zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 
 
Foto- & video-opnames 
Bij activiteiten van Stichting Ome Joop’s Tour kunnen en worden foto’s en video opnames gemaakt, deze worden te allen tijde alleen voor illustratieve doeleinden gebruikt. Deze beelden kunnen bij de desbetreffende activiteit op de website, social media, nieuwsbrieven en overige communicatie, zoals folders en programmaboekje van Ome Joop’s Tour worden geplaatst. Indien na publicatie is gewenst dat foto- of beeldmateriaal verwijderd dient te worden, dan kan dat met een duidelijke omschrijving via eerder vernoemde contactgegevens kenbaar worden gemaakt. 
 
Rechten omtrent gegevens 
Eenieder heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die Ome Joop’s Tour heeft ontvangen. Bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel) van persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers is mogelijk. Eenieder heeft het recht de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan degene die de gegevens heeft verstrekt of in opdracht van diegene direct aan een andere partij. Wij kunnen vragen om legitimatie voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
 
Klachten 
Wanneer er klachten zijn over de verwerking van persoonsgegevens door Ome Joop’s Tour, dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend en bestaat altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 
Als stichting Ome Joop’s Tour zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien na het doornemen van ons privacyreglement of in algemenere zin, vragen of de behoefte aan contact is ontstaan, dan kan dat via onderstaande gegevens. 
 
Stichting Ome Joop’s Tour 
Postbus 711 
6800 AS Arnhem 
E-mail: secretariaat@omejoopstour.nl

Doorzoek de site